Wczytuję dane...
Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.szczotpol.pl

 

SPIS TREŚCI:

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.     USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.     WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.     SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.     KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6.     REKLAMACJA PRODUKTU I PRZEJŚCIE ROSZCZEŃ

7.     POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.     POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.   DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

11.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Sklep Internetowy WWW.SZCZOTPOL.PL dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym WWW.SZCZOTPOL.PL prowadzony jest przez SZCZOTPOL A. Spychała – Spółkę Jawną z siedzibą we Wronkach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017145, adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Podgórna 17, 64-510 Wronki, posiadającą: NIP 763-10-05-565, REGON 570211310, adres poczty elektronicznej: info@szczotpol.pl, numer telefonu +48 67 2541150 oraz numer faksu +48 67 2541408.

1.2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt 9. Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3.      Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca/Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca/Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub usunięcia.

1.4.      Definicje:

1.4.1.      DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.      FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3.      FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4.      KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5.      KODEKS CYWILNY – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2016.380 z późn. zm.).

1.4.6.      KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7.      NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8.      PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9.      REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10.    SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy/Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: WWW.SZCZOTPOL.PL.

1.4.11.    SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – SZCZOTPOL A. Spychała – Spółka Jawna z siedzibą we Wronkach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017145, adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Podgórna 17, 64-510 Wronki, posiadająca: NIP 763-10-05-565, REGON 570211310, adres poczty elektronicznej: info@szczotpol.pl, numer telefonu +48 67 2541150 oraz numer faksu +48 67 2541408.

1.4.12.    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14.    USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15.    USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.).

1.4.16.    ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.4.17.    KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą/Usługodawcą czynności prawnej (np. zawarcie Umowy Sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.      W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.      Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Dalej” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/firma, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1.      Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@szczotpol.pl, lub też w formie pisemnej na adres: ul. Podgórna 17, 64-510 Wronki.

2.1.2.      Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Do momentu kliknięcia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/firma, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1.      Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jej pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3.      Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w polu „Subskrypcja” widocznym na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Dodaj”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter, a także poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia – Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter z chwilą złożenia Zamówienia.

2.1.3.1.      Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@szczotpol.pl, lub też w formie pisemnej na adres: ul. Podgórna 17, 64-510 Wronki.

2.2.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

2.3.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.      Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1.      Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt 6. Regulaminu) Usługobiorca może składać w szczególności:

2.4.2.      w formie pisemnej na adres: ul. Podgórna 17, 64-510 Wronki;

2.4.3.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@szczotpol.pl;

2.4.4.      Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w treści reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5.      Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.      Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego zdjęcia i opisy Produktów wraz z oznaczeniem ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt 2.1.2. Regulaminu. Złożenie Zamówienia stanowi skierowanie oferty przez Klienta do Sprzedawcy.

3.3.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.4.      Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.4.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt 2.1.2. Regulaminu. Złożenie Zamówienia stanowi skierowanie oferty przez Klienta do Sprzedawcy.

3.4.2.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia. Od chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę Klient jest związany ofertą.

3.4.3.      Następnie Sprzedawca niezwłocznie potwierdza przekazanie Zamówienia do realizacji, co następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi drugiej stosownej wiadomości e-mail na ten sam adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o przekazaniu Zamówienia do realizacji. Druga wiadomość e-mail stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.5.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o których mowa w pkt 3.4.2. i 3.4.3. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.      Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2.      Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3.      Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.3.1.      Bank: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna.

4.1.3.2.      Numer rachunku: 03 2030 0045 1110 0000 0078 6430.

4.2.      Termin płatności:

4.2.1.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy odbiorze przesyłki albo przy odbiorze osobistym.

5.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.      Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienie z adresem dostawy poza tym terytorium pozostawia się do odbioru osobistego Klientowi w siedzibie Sprzedawcy zgodnie z pkt 5.6. Regulaminu.

5.2.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty wysyłki” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3.      Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1.      Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

5.4.2.      Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4.3.      Odbiór osobisty pod adresem: ul. Podgórna 17, 64-510 Wronki – w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do 15:00.

5.5.      Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy albo dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia następującego po dniu uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy, lecz nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.5.2.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia następującego po dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6.      Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy albo dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia następującego po dniu uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy, lecz nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6.2.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia następującego po dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.7.      Obowiązek odbioru Produktu przez Klienta:

5.7.1.      Klient, który wybrał dla złożonego przez siebie Zamówienia jeden ze sposobów dostawy określonych w pkt 5.4.1. albo 5.4.2. Regulaminu obowiązany jest nadaną przez Sprzedawcę przesyłkę odebrać, jeśli została ona po raz pierwszy przez przewoźnika doręczona albo awizowana w terminie określonym zgodnie z pkt 5.5. Regulaminu.

5.7.2.      W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu Klient jest zobowiązany odebrać Produkt w miejscu i czasie określonych w pkt 5.4.3. Regulaminu, w terminie do 7 Dni Roboczych od dnia poinformowania Klienta o gotowości Produktu do odbioru na zasadach określonych w pkt 5.6. Regulaminu.

6.    REKLAMACJA PRODUKTU I PRZEJŚCIE ROSZCZEŃ

6.1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zawartymi w Kodeksie Cywilnym.

6.2.      Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3.      Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w szczególności:

6.3.1.      w formie pisemnej na adres: ul. Podgórna 17, 64-510 Wronki;

6.3.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@szczotpol.pl;

6.4.      Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży (wymiana rzeczy na wolną od wad albo usunięcie wady) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Ustosunkowanie się Sprzedawcy następuje na papierze lub innym trwałym nośniku.

6.6.      W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: ul. Podgórna 17, 64-510 Wronki. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.7.      Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt 6.6. Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt 6.5. Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 5611 Kodeksu Cywilnego.

6.8.      Przysługujące w związku z zawartą Umową Sprzedaży Klientowi będącemu Konsumentem przeciwko przewoźnikowi roszczenia odszkodowawcze z tytułu umowy przewozu związane z przypadkową utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem rzeczy przechodzą na Sprzedawcę, na co Klient będący Konsumentem wyraża zgodę.

7.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2.      Klient będący Konsumentem może w szczególności:

7.2.1.      zwrócić się do stałego sądu polubownego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2016.1059 t.j. z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

7.2.2.      uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów – np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220.

7.3.                         Klient będący Konsumentem może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Stanowi ona wielojęzyczną stronę internetową, oferującą pomoc w pozasądowym rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawartych przez Internet.

8.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.      Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 8.8. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w szczególności:

8.1.1.      w formie pisemnej na adres: ul. Podgórna 17, 64-510 Wronki;

8.1.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@szczotpol.pl;

8.2.      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.) oraz dodatkowo udostępniony jest on w treści wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3.4.2. Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1.      dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2.      dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.      Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt zwracany jest na adres: ul. Podgórna 17, 64-510 Wronki.

8.7.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.      Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

8.8.1.      Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3.      W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1.      (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.      Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących Konsumentami.

9.2.      Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3.      W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4.      Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5.      W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6.      Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

9.7.      W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8.      Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.

9.9.      Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Usługodawca/Sprzedawca.

10.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu zawierania Umów Sprzedaży, ich realizacji oraz tworzenia związanej z tym dokumentacji (realizacja zamówień), formułowania wniosków dotyczących wyników działalności Usługodawcy/Sprzedawcy oraz planowania jego działalności w przyszłości, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności również w celu uzyskania zapłaty za zrealizowane zamówienia – lub w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. W przypadku Usługi Elektronicznej Newsletter dane osobowe zbierane są w celu dostarczania subskrybentom informacji o działalności Usługodawcy/Sprzedawcy oraz innych informacji branżowych.
10.3. Możliwe kategorie odbiorców danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego: pracownicy działu handlowego Usługodawcy/Sprzedawcy, pracownicy księgowości Usługodawcy/Sprzedawcy, pracownicy sekretariatu Usługodawcy/Sprzedawcy, firmy świadczące usługi hostingu, firmy pocztowe i kurierskie oraz pośrednicy ich usług.
10.4. Obowiązki informacyjne:

Usługodawca/Sprzedawca spełnia następujące obowiązki informacyjne względem Usługobiorcy/Klienta: 

1) Usługodawca/Sprzedawca informuje Usługobiorcę/Klienta o przetwarzaniu jego danych przy pozyskiwaniu tych danych. Usługodawca/Sprzedawca czyni to w sposób dostosowany do formy pozyskiwania danych:
- w przypadku prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego: poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych,
- w przypadku wysyłki Newslettera: poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych;
2) W przypadku zgłoszenia przez Usługobiorcę/Klienta żądania w zakresie wykonania przysługujących mu praw, w sytuacji przedłużenia terminu rozpatrzenia tego żądania ponad jeden miesiąc, Usługodawca/Sprzedawca informuje o tym przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania, z podaniem przyczyny opóźnienia. Jeśli Usługodawca/Sprzedawca nie podejmie działań w związku z tym żądaniem, to w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania informuje zgłaszającego żądanie o powodach niepodjęcia działań i o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem;
3) Usługodawca/Sprzedawca informuje Usługobiorcę/Klienta o planowanej zmianie celu przetwarzania danych oraz udziela mu wszelkich stosownych informacji wymaganych obowiązującym prawem związanych z tą zmianą;
4) W przypadku mającego nastąpić uchylenia ograniczenia przetwarzania danych, Usługodawca/Sprzedawca informuje o tym Usługobiorcę/Klienta zanim nastąpi uchylenie;
5) Na żądanie Usługobiorcy/Klienta Usługodawca/Sprzedawca informuje go o odbiorcach dotyczących go danych osobowych;
6) W przypadku czynności przetwarzania wysyłka Newslettera, gdy subskrybent zapisuje się do Newslettera poprzez strony www Sklepu Internetowego, podany przez niego adres e-mail jest daną niewystarczającą do zidentyfikowania osoby, której on dotyczy. Usługodawca informuje o tym subskrybenta poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych;
7) Usługodawca/Sprzedawca informuje Usługobiorcę/Klienta o przysługującym mu prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.


10.5. Możliwość wykonania żądań.

10.5.1. Zgłaszanie żądań:
Usługobiorcy/Klienci zgłaszają żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę/Sprzedawcę w szczególności:
- w formie elektronicznej na adres e-mail „info@szczotpol.pl” lub inny adres e-mail Usługodawcy/Sprzedawcy,
- w formie dokumentu papierowego.
Jeżeli żądanie nie pozwala jednoznacznie określić tożsamości osoby je składającej, Usługodawca/Sprzedawca żąda dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tej tożsamości. Usługodawca/Sprzedawca czyni to w formie, w jakiej zostało zgłoszone żądanie. W przypadku niepotwierdzenia tożsamości, żądanie nie zostaje wykonane, o czym Usługodawca/Sprzedawca informuje osobę składającą żądanie w formie, w jakiej żądanie zostało zgłoszone.

W przypadku zgłoszenia żądania w formie ustnej, Usługodawca/Sprzedawca podejmuje działania w celu uzyskania potwierdzenia zgłoszenia w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej. W przypadku braku takiego potwierdzenia, Usługodawca/Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania mające na celu potwierdzenie tożsamości Usługobiorcy/Klienta. W przypadku potwierdzenia tej tożsamości, Usługodawca/Sprzedawca sporządza protokół przyjęcia zgłoszenia żądania w formie dokumentu papierowego. W protokole tym Usługodawca/Sprzedawca zamieszcza informacje o fakcie i sposobie potwierdzenia tożsamości.
W przypadku niepotwierdzenia tożsamości Usługobiorcy/Klienta, Usługodawca/Sprzedawca sporządza protokół odmowy przyjęcia zgłoszenia żądania w formie dokumentu papierowego. W protokole tym Usługodawca/Sprzedawca zamieszcza informacje o fakcie niepotwierdzenia tożsamości oraz o działaniach podjętych w celu potwierdzenia tożsamości. W przypadku niepotwierdzenia tożsamości Usługobiorcy/Klienta żądanie nie zostaje wykonane.

10.5.2. Odmowne rozpatrzenie żądania i brak możliwości rozpatrzenia żądania:
W przypadku odmownego rozpatrzenia żądania lub braku możliwości rozpatrzenia żądania Usługodawca/Sprzedawca informuje Usługobiorcę/Klienta o tych faktach, a także o jego prawach z tym związanych, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania – w formie, w której żądanie zostało zgłoszone. W przypadku zgłoszenia żądania w formie ustnej i braku potwierdzenia zgłoszenia w formie pisemnej, Usługodawca/Sprzedawca czyni adnotację o przekazaniu tych informacji w protokole przyjęcia zgłoszenia żądania.
10.6. Obsługa żądań.
10.6.1. Prawa osób trzecich:
W przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób, takie jak prawa własności intelektualnej, dobra osobiste, tajemnice handlowe, czy prawa związane z ochroną danych osobowych innych osób, Usługodawca/Sprzedawca może zwrócić się do osoby zgłaszającej żądanie celem uzyskania stosownych wyjaśnień lub podjąć inne prawnie dozwolone działania, nie wyłączając odmowy wykonania żądania.
10.6.2. Informowanie o nieprzetwarzaniu:
Gdy Usługodawca/Sprzedawca nie posiada danych osoby, która zgłosiła żądanie dotyczące jej praw, informuje tę osobę o tym, że nie przetwarza dotyczących jej danych.
10.6.3. Dostęp do danych:
Żądanie Usługobiorcy/Klienta dotyczące dostępu do jego danych Usługodawca/Sprzedawca wykonuje poprzez udostępnienie stosownych funkcjonalności Sklepu Internetowego. W przypadku niekorzystania przez Usługobiorcę/Klienta z Usługi Elektronicznej Konto, żądanie to Usługodawca/Sprzedawca wykonuje poprzez realizację trzyetapowej procedury:
1) Usługodawca/Sprzedawca informuje osobę, która zgłosiła żądanie, czy przetwarza jej dane osobowe – w formie, w jakiej zostało zgłoszone żądanie; jeśli dane są przetwarzane, wykonaniu podlegają dwa kolejne etapy procedury; jeśli dane nie są przetwarzane, procedura zostaje zakończona;
2) Informując Usługobiorcę/Klienta o fakcie przetwarzania jego danych osobowych, Usługodawca/Sprzedawca jednocześnie przedstawia mu następujące informacje:
- cele przetwarzania,
- kategorie danych,
- informacje o kategoriach odbiorców,
- w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
- informacje o prawie do żądania od Usługodawcy/Sprzedawcy sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego Usługobiorcy/Klienta, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
- w formie, w jakiej zostało zgłoszone żądanie;
3) Usługodawca/Sprzedawca udziela dostępu do danych osobowych poprzez wydanie kopii tych danych. Wydanie kopii danych jest bezpłatne. Następuje ono w formie, w jakiej zostało zgłoszone żądanie, jednocześnie z przekazaniem informacji, o których mowa w pkt 1-2.
10.6.4. Kopie danych:
Usługobiorca/Klient może uzyskać kopię danych osobowych go dotyczących poprzez wykorzystanie stosownych funkcjonalności Sklepu Internetowego.
Na żądanie Usługobiorcy/Klienta, który nie korzysta z Usługi Elektronicznej Konto Usługodawca/Sprzedawca wydaje mu kopię danych go dotyczących – w formie, w jakiej zostało zgłoszone żądanie, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Usługobiorca/Klient zwraca się o kopię drogą elektroniczną i nie zaznaczy inaczej, kopii udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną, natomiast jeżeli zwraca się o kopię drogą elektroniczną i wyrazi chęć otrzymania kopii w innej formie, kopii udziela się w tej formie. Wydanie pierwszej i każdej kolejnej kopii danych jest bezpłatne.

Wykonując żądanie wydania kopii danych, Usługodawca/Sprzedawca uwzględnia zasadę, zgodnie z którą prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
10.6.5. Sprostowanie danych:
Usługodawca/Sprzedawca dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie Usługobiorcy/Klienta. Sprostowanie polega na poprawieniu nieprawidłowych danych w bazach danych Sklepu Internetowego.
Usługodawca/Sprzedawca dokumentuje fakt dokonania sprostowania poprzez przesłanie informacji o jego dokonaniu Usługobiorcy/Klientowi – w formie, w jakiej zostało zgłoszone żądanie.

Usługobiorca/Klient jest zobowiązany wykazać nieprawidłowość danych. W braku wykazania nieprawidłowości danych następuje odmowne rozpatrzenie żądania.
W przypadku dokonania sprostowania danych, na żądanie Usługobiorcy/Klienta Usługodawca/Sprzedawca informuje go o kategoriach odbiorców danych. Usługodawca/Sprzedawca czyni to w formie, w jakiej zostało zgłoszone żądanie.
10.6.6. Uzupełnienie danych:
Usługobiorca/Klient może uzupełnić niekompletne dane osobowe go dotyczące poprzez wykorzystanie stosownych funkcjonalności Sklepu Internetowego.
Usługobiorca/Klient, który nie korzysta z Usługi Elektronicznej Konto ma prawo żądania od Usługodawcy/Sprzedawcy uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Po zgłoszeniu takiego żądania Usługodawca/Sprzedawca uzupełnia te dane. Uzupełnienie polega na dodaniu brakujących danych do baz danych Sklepu Internetowego.

Usługodawca/Sprzedawca dokumentuje fakt uzupełnienia danych poprzez przesłanie informacji o jego dokonaniu Usługobiorcy/Klientowi – w formie, w jakiej zostało zgłoszone żądanie.

Usługobiorca/Klient żądający uzupełnienia danych jest zobowiązany podać brakujące dane osobowe. W braku ich podania następuje odmowne rozpatrzenie żądania. Usługobiorca/Klient może podać brakujące dane poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Usługodawca/Sprzedawca może zażądać podania brakujących danych w innej formie, gdy zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

Usługodawca/Sprzedawca może odmówić uzupełnienia danych, jeśli byłoby to niezgodne z realizowanymi celami przetwarzania, w szczególności gdy dane są Usługodawcy/Sprzedawcy zbędne. W tym wypadku następuje odmowne rozpatrzenie żądania, przy czym Usługodawca/Sprzedawca jest zobowiązany podać przyczyny odmowy.
10.6.7. Usunięcie danych („Prawo do bycia zapomnianym”):
Żądanie Usługobiorcy/Klienta od Usługodawcy/Sprzedawcy usunięcia jego danych osobowych Usługodawca/Sprzedawca wykonuje niezwłocznie, gdy zajdzie przynajmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani nie są już przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach, niż cele, w których zostały zebrane;
2) Usługobiorca/Klient cofnął zgodę na przetwarzanie danych i jednocześnie Usługodawca/Sprzedawca nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
3) Usługobiorca/Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych:
- z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie oparte jest na jego niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę/Sprzedawcę,
chyba że Usługodawca/Sprzedawca wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Usługobiorcy/Klienta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego;
4) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
5) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów obowiązującego prawa;
6) żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.

Powyższe nie ma zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim przetwarzanie jest Usługodawcy/Sprzedawcy niezbędne:
- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
- do wywiązania się z obowiązku nałożonego przez prawo, wymagającego przetwarzania, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Usługodawcy/Sprzedawcy,
- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W wystąpieniu któregoś z tych przypadków następuje odmowne rozpatrzenie żądania.

Usługodawca/Sprzedawca dokumentuje fakt usunięcia danych poprzez przesłanie informacji o jego dokonaniu Usługobiorcy/Klientowi – w formie, w jakiej zostało zgłoszone żądanie.

W przypadku dokonania usunięcia danych, na żądanie Usługobiorcy/Klienta Usługodawca/Sprzedawca informuje go o kategoriach odbiorców danych. Usługodawca/Sprzedawca czyni to w formie, w jakiej zostało zgłoszone żądanie.
10.6.8. Ograniczenie przetwarzania:
Żądanie Usługobiorcy/Klienta od Usługodawcy/Sprzedawcy ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych Usługodawca/Sprzedawca wykonuje niezwłocznie, gdy zajdzie przynajmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) Usługobiorca/Klient kwestionuje prawidłowość tych danych – w tym wypadku ograniczenie przetwarzania następuje na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość;
2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Usługobiorca/Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
3) Usługodawca/Sprzedawca nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Usługobiorcy/Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4) Usługobiorca/Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie oparte jest na jego niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę/Sprzedawcę.
W wypadku tym ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia, czy ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania występujące po stronie Usługodawcy/Sprzedawcy lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Usługodawcę/Sprzedawcę roszczeń, są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Wykonanie żądania ograniczenia przetwarzania polega na zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych. Usługodawca/Sprzedawca ogranicza się wyłącznie do przechowywania takich danych. Dane takie mogą być przetwarzane w innym zakresie, tylko gdy zajdzie przynajmniej jeden z poniższych wypadków:
- Usługobiorca/Klienta wyraził na to zgodę,
- w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
- z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
Fakt zaistnienia wskazanej powyżej okoliczności i dalszego przetwarzania danych mimo żądania ograniczenia ich przetwarzania Usługodawca/Sprzedawca podaje do wiadomości Usługobiorcy/Klienta – w formie, w jakiej żądanie zostało zgłoszone.

Usługodawca/Sprzedawca dokumentuje fakt ograniczenia przetwarzania danych poprzez przesłanie informacji o jego dokonaniu Usługobiorcy/Klientowi – w formie, w jakiej zostało zgłoszone żądanie.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Usługodawca/Sprzedawca informuje o tym Usługobiorcę/Klienta – w formie, w jakiej zostało zgłoszone żądanie.

W przypadku dokonania ograniczenia przetwarzania danych, na żądanie Usługobiorcy/Klienta Usługodawca/Sprzedawca informuje go o kategoriach odbiorców danych w formie, w jakiej zostało zgłoszone żądanie.
10.6.9. Przenoszenie danych:
Prawo do przenoszenia danych polega na żądaniu przez Usługobiorcę/Klienta wydania dotyczących go danych osobowych, które dostarczył Usługodawcy/Sprzedawcy, oraz na możliwości przesłania bez przeszkód przez Usługodawcę/Sprzedawcę tych danych innemu administratorowi.

Usługobiorca/Klient żądający wydania dotyczących go danych osobowych ma prawo jednocześnie żądać, aby Usługodawca/Sprzedawca przesłał wydane dane bezpośrednio innemu administratorowi – jeśli jest to technicznie możliwe.

Wykonanie żądania przez Usługodawcę/Sprzedawcę polega na wydaniu danych osobowych i powstrzymaniu się od wszelkich działań, które uniemożliwiłyby lub utrudniłyby przesłanie tych danych innemu administratorowi, ewentualnie na przesłaniu tych danych bezpośrednio innemu, wskazanemu przez Usługobiorcę/Klienta administratorowi. Usługodawca/Sprzedawca wydaje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli Usługobiorca/Klient się tego domaga.

Wydanie danych osobowych następuje w formie, w jakiej zostało zgłoszone żądanie. W przypadku zgłoszenia żądania w formie ustnej i braku potwierdzenia zgłoszenia w formie pisemnej, przy potwierdzeniu tożsamości Usługobiorcy/Klienta, gdy domaga się on wydania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Usługodawca/Sprzedawca wydaje mu dane osobowe w tym formacie, jednocześnie dokumentując sposób załatwienia żądania w protokole przyjęcia zgłoszenia żądania.
W przypadku żądania przesłania wydanych danych bezpośrednio innemu, wskazanemu przez Usługodawcę/Klienta administratorowi, dane są przesyłane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w formie elektronicznej dostosowanej do występujących w danym przypadku możliwości technicznych lub w formie pisemnej. Informację o przesłaniu danych Usługodawca/Sprzedawca przekazuje Usługobiorcy/Klientowi w formie, w jakiej zostało zgłoszone żądanie.

Wykonanie prawa do przenoszenia danych pozostaje bez uszczerbku dla prawa do usunięcia danych.
10.6.10. Sprzeciw:
Usługobiorca/Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych
z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie oparte jest na jego niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę/Sprzedawcę,
chyba że Usługodawca/Sprzedawca wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności zgłaszającego sprzeciw Usługobiorcy/Klienta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Konsekwencją wniesienia skutecznego sprzeciwu jest zaprzestanie przez Usługodawcę/Sprzedawcę przetwarzania danych. Usługodawca/Sprzedawca wykonuje także prawa określone w pkt 10.6.7. lub 10.6.8. – w przypadku zgłoszenia stosownych żądań.

Usługodawca/Sprzedawca informuje Usługobiorcę/Klienta o fakcie skutecznego wniesienia sprzeciwu w formie, w jakiej został on zgłoszony.
10.7. Zawiadamianie Usługobiorcy/Klienta o naruszeniach.
W przypadku, gdy naruszenie ochrony danych zostało ocenione jako wywołujące wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Usługodawca/Sprzedawca bez zbędnej zwłoki zgłasza to naruszenie Usługobiorcy/Klientowi, którego naruszenie dotknęło lub może dotknąć. Zgłoszenia Usługodawca/Sprzedawca dokonuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
10.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem zawarcia umowy - niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2.    Zmiana Regulaminu:

11.2.1.    Usługodawca/Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i sposobów dostaw, uzasadnionego interesu Usługodawcy/Sprzedawcy lub Usługobiorcy/Klienta – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2.2.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

11.2.3.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży), zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2016.1030 z późn. zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi Konsumentami – przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827 z późn. zm.). 

testowy widget